Българска Федерация по йога
www.yoga-bf.com


БФЙ е лицензирано сдружение към Министерство на младежта и спорта (ММС) на Република България.

      БФЙ е член на Българска Асоциация "Спорт за всички" към ММС.
      Регистрирана е през 1990 г. като сдружение за обществено- полезна дейност с органи на управление и устав в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност.
      Съгласно закона за физическото възпитание и спорта, Българска Федерация по Йога притежава лиценз за своята дейност, издаден от Държавна Агенция за младежта и спорта през 1997 г. Същият се подновява на всеки четири години.

Основна цел:

     Основната цел на дейността на Федерацията е пропагандиране и разпространяване на древните знания на Йога за подобряване физическото, психическото и духовно здраве на всички възрастови групи от населението на Република България.
  
Органи на управление:

       Върховен орган на Българска Федерация Йога е  Общото събрание, а управителен орган е Управителният Съвет.
       Общото събрание се състои от всички членове на Федерацията. Чрез неговите решения се изменя и добавя Устава, приемат се основните насоки и програма за дейнастта, избират се и  се освобождават членовете на УС, приемат се нови членове.
       Общото събрание избира УС и председател. УС избира зам.председател  и секретар.

Членство:

       Членството в  Българска Федерация по Йога е доброволно, свободно и независимо от политическа, етническа или верска принадлежност. Във Федерацията членуват спортни и йога клубове от София и страната.
       Условията за членство, организационните и управленческа структура са определени в устава на БФЙ.
       Мандатът на УС е три годишен ,считано от датата на Общото събрание.
       Към настоящият момент БФ по йога обединява  37  йога - клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, разпространяващи йога и организиращи занимания за граждани.
      Федерацията е отворена за приемане на нови членове- спортни клубове, в чиято програма е включена и Йога / такова е разпореждането на Закона за физическото възпитание и спорта/.Извлечение от Закон за физическото възпитaние и спорт.